Historia Stowarzyszenia

1987 rok 

Z inicjatywy Kasi Dębińskiej – założycielki Niezależnego Ruchu Hospicyjnego na terenie Warszawy – zbiera się pierwsza grupa wolontariuszy (aniołów). Z potrzeby serca obejmują oni opieką domową chorych znajdujących się w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej, którzy do momentu przejścia na drugą stronę pragną pozostawać wśród swoich bliskich.

Początkowo możliwość taka otwiera się przed mieszkańcami Żoliborza i Bielan. Następnie powstaje jedenaście dzielnicowych zespołów hospicyjnych, osobiście koordynowanych przez Kasię. Te zespoły ludzi społeczników powołały stowarzyszenia hospicyjne, które działając po dzień dzisiejszy, kontynuują dzieło Kasi Dębińskiej.

31 stycznia 1996 roku – Kasia Dębińska otrzymuje Złoty Krzyż Zasługi z rąk Wojewody Warszawskiego.

Na terenie prawobrzeżnej Warszawy inicjatorką  i koordynatorką pracy hospicyjnej została Pani Irena Dragičević.

W zespole był wtedy 1 lekarz –  dr Teresa Falkowska – 2 pielęgniarki, kilkoro wolontariuszy.

W dyspozycji zespołu – dary ludzi dobrej woli, przyjaciół (z kraju i z zagranicy) osób zaangażowanych w działalność hospicyjną.

Siedzibą były prywatne mieszkania, nieodpłatnie udostępniane na potrzeby działalności. Opieką obejmowano:

1988-1990 – 8-12 osób rocznie

1991-1993 – około 20 osób rocznie

1993 rok

W celu uzyskania formalnej możliwości zdobywania środków finansowych oraz darów rzeczowych (do czego niezbędnym okazało się posiadanie osobowości prawnej) grupa 22 osób – członków założycieli – powołuje do życia Stowarzyszenie Hospicjum Domowe. Myśl przewodnia statutu głosi: W rzeczach najważniejszych – jedność, w pozostałych – wolność, we wszystkim – miłość.

25 marca – w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie zostaje zarejestrowane Stowarzyszenie Hospicjum Domowe z tymczasową siedzibą przy ul. Czarnieckiego 45 w Warszawie (w mieszkaniu Bogusi Olech).

13 listopada – pierwsze wyborcze Zgromadzenie Członków wybiera zarząd, prezesem zostaje Irena Dragičević. Dzięki zaangażowaniu i kontaktom zagranicznym wybitnej śpiewaczki mezzosopranistki Jadwigi Teresy Stępień Stowarzyszenie rozpoczyna współpracę z Fundacją św. Weroniki w Sztokholmie. Nawiązuje też kontakt z Wydziałem Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz uzyskuje z Ministerstwa Zdrowia pierwszą dotację w wysokości 550 mln starych złotych, która w całości zostaje przeznaczona na zakup sprzętu, leków, środków pielęgnacyjnych i higienicznych.

1994 rok

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia biorą udział w Ogólnopolskim Forum Hospicyjnym w Krakowie.

Styczeń – z inicjatywy Ireny Dragičević i dr Teresy Falkowskiej powstaje Ośrodek Opieki Paliatywnej Pragi Południe z siedzibą przy ul. Kickiego 3/5.

Luty – koncert w Sali Balowej Zamku Królewskiego w Warszawie z inicjatywy i z głównym udziałem Jadwigi Teresy Stępień. Cały dochód przeznaczono na działalność Stowarzyszenia Hospicjum Domowe.

Czerwiec – prezesem Stowarzyszenia zostaje Bożena Płowiecka. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe rozpoczyna współpracę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe. Dzięki temu pozyskuje środki na pokrycie kosztów dyżurów lekarskich i pielęgniarskich.

Listopad – dr Teresa Falkowska zostaje powołana do Wojewódzkiej Rady ds. Opieki Paliatywnej przy Wojewodzie Warszawskim.

 

Pracownicy w siedzibie na Kickiego (lekarz – Bożenka, pielęgniarka – Danusia, psycholog – Danusia)

1995 rok

Październik – Wydział Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zaczyna dofinansowywać działalność Stowarzyszenia Hospicjum Domowe. Z inicjatywy Stowarzyszenia Hospicjum Domowe powstaje drugi Ośrodek Środowiskowej Opieki Paliatywnej przy ul. Otwockiej; uroczystego otwarcia dokonują dr Barbara Dzierżanowska – Dyrektor ZOZ Pragi Północ i Henryk Kwapisz – Dyrektor Techniczny ZOZ Pragi Północ. Kapelanem zostaje ks. Jerzy – salezjanin z Bazyliki Serca Jezusowego.

 

Uroczyste otwarcie Ośrodka Środowiskowej Opieki Paliatywnej przy ul. Otwockiej w Warszawie.

Listopad – dr Teresa Falkowska zostaje lekarzem naczelnym SHD i pełni społeczny lekarski nadzór nad powołanymi ośrodkami. Siedziba Stowarzyszenia zostaje przeniesiona do mieszkania Ireny Dragičević przy ul. Paryskiej 19/21 m 24 w Warszawie. W tym okresie dużego wsparcia rzeczowego udziela ks. Krzysztof Ukleja – Dyrektor Caritas Warszawa Praga.

Pod opieką: około 50 osób miesięcznie.

 

Ks. Ukleja, dyrektor Caritas Diecezji Praskiej i ks. Jerzy, kapelan hospicyjny z pielęgniarkami Teresą i Krystyną w siedzibie hospicjum przy ul. Otwockiej w Warszawie.

1996 rok

Maj – za zgodą ks. Edwarda Tomczyka – proboszcza parafii Matki Bożej z Lourdes siedziba Stowarzyszenia Hospicjum Domowe zostaje przeniesiona do Domu Zakonnego Zgromadzenia Księży Marianów przy ul. Wileńskiej 69 (umowa bezpłatnego użyczenia na okres 10 lat). Posługę kapelana hospicjum podejmuje ks. Mariusz Jarząbek, obecnie pracujący na Filipinach.

Pod opieką: około 50 osób miesięcznie.

 

Ks. Mariusz Jarząbek – pierwszy kapelan hospicjum na Wileńskiej 69.

1997 rok

Stowarzyszenie Hospicjum Domowe kontynuuje współpracę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe w zakresie dofinansowania dyżurów lekarskich i pielęgniarskich.

Pod opieką: około 50 osób miesięcznie.

 

Łucja Capała – pielęgniarka wolontariuszka hospicyjum (jesień 1997 r.).

1998 rok

Maj – prezesem Stowarzyszenia zostaje dr Teresa Falkowska.

8 czerwca – powołanie Ośrodka Hospicjum Domowe jako samodzielnej instytucji Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Marianów działającej w ścisłej współpracy ze Stowarzyszeniem Hospicjum Domowe.

Czerwiec – dyrektorem Ośrodka Hospicjum Domowe zostaje mianowany ks. Andrzej Dziedziul ze Zgromadzenia Księży Marianów Pod Wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

 

Ks. Andrzej Dziedziul – dyrektor, kapelan rozpoczyna swoją misję na rzecz chorych w terminalnej fazie choroby nowotworowej (siedziba przy ul. Wileńskiej 69 w Warszawie).

 

27 lipca – Ośrodek Hospicjum Domowe Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zgromadzenia Księży Marianów zostaje zarejestrowany.

Fundacja św. Weroniki (Sztokholm) przekazuje 542 650 koron szwedzkich (233 340,00 zł) na pokrycie całkowitych kosztów adaptacji i wyposażenia siedziby hospicjum przy ul. Wileńskiej 69 w Warszawie.

 


Osoby koordynujące działania hospicjum domowego przy ul. Wileńskiej 69 – 1998 r.

 

Stowarzyszenie Hospicjum Domowe nawiązuje współpracę z Fundacją „Wspólna Droga” w zakresie  finansowania zakupu aparatury, sprzętu, leków.

Stowarzyszenie Hospicjum Domowe rozpoczyna współpracę z Centrum Pomocy Społecznej gm. Warszawa Targówek. 1998-2002 – dr Marta Klimek-Lewandowska piastuje funkcję Członka Forum Doradczo-Opiniodawczego przy Wydziale Opieki Paliatywnej i Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych Mazowieckiej Regionalnej Kasy Chorych.

Listopad – dr Marta Klimek-Lewandowska zostaje mianowana kierownikiem ds. medycznych Ośrodka. Danuta Cerbst zostaje mianowana pielęgniarką naczelną Ośrodka. W zespole: 20 pracowników i 15 wolontariuszy.

Pod opieką: 133 chorych.

 

Pierwszy gabinet zabiegowy w hospicjum przy ul. Wileńskiej 69.

1999 rok

Maj – Miasto Stołeczne Warszawa wspiera Ośrodek Hospicjum Domowe w zakresie dofinansowania programu szkolenia pracowników i wolontariuszy. Kawiarnia „Filipinka” zaczyna wspierać Ośrodek Hospicjum Domowe (nieodpłatne przekazywanie ciast na spotkania świąteczne, uroczystości zaduszkowe, spotkania dzieci osieroconych, spotkania okolicznościowe). Dr Teresa Falkowska zostaje Konsultantem Regionalnym a następnie Konsultantem Wojewódzkim ds. Medycyny Paliatywnej Województwa Mazowieckiego (do października 2002). Stowarzyszenie Hospicjum Domowe kontynuuje współpracę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe, Centrum Pomocy Społecznej gm. Warszawa Targówek oraz Fundacją „Wspólna Droga”.

Pod opieką: 331 chorych.

 

Wolontariuszki hospicjum 1999 r. w siedzibie przy parafii M. B. z Lourdes przy ul. Wileńska 69 w Warszawie.

2000 rok

Miasto Stołeczne Warszawa wspiera finansowo Ośrodek Hospicjum Domowe w zakresie prowadzenia opieki hospicyjnej i działalności szkoleniowej.

Czerwiec – Ośrodek Hospicjum Domowe otrzymuje pierwszy samochód Peugeot – dar Katolików Niemieckich RENOVABIS. 14 października – Koncert Łączności Hospicjów Całego Świata – Voices for Hospices 2000 Wspomagając nas, pomagasz: umierającym żyć godnie aż do końca, rodzinom chorych kochać bez lęku, osieroconym odnaleźć sens życia. Przełożony Sanktuarium w Licheniu ofiarowuje finansową pomoc na potrzeby chorych i ich bliskich, szczególnie dzieci osieroconych.

Pod opieką: 462 chorych.

 

Pierwszy nowy prawdziwy samochód PEUGEOT Dar Katolików Niemieckich przed siedzibą na Wileńskiej 69 w Warszawie podczas poświęcenia.

2001 rok

Miasto Stołeczne Warszawa wspiera finansowo Ośrodek Hospicjum Domowe w zakresie prowadzenia opieki hospicyjnej i działalności szkoleniowej. Ośrodek Hospicjum Domowe podpisuje z Gminą Marki porozumienie na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia na rzecz mieszkańców.

Stowarzyszenie Hospicjum Domowe otrzymuje od Firmy 3M samochód Fiat Seicento.

 

Pierwszy samochód Stowarzyszenia, dar od Firmy 3M.

 

Ośrodek Hospicjum Domowe uzyskuje akceptację Komisji Urzędu Miasta Marki i w drodze konkursu otrzymuje wsparcie finansowe na poprawę jakości opieki nad chorymi z chorobą nowotworową z terenu miasta Marki.

Kwiecień – prezesem Stowarzyszenia zostaje Marta Klimek-Lewandowska.

Czerwiec – Minister Zdrowia powierza dr Teresie Falkowskiej pełnienie obowiązków specjalisty w dziedzinie medycyny paliatywnej (tym samym przyznając jej uprawnienia do prowadzenia specjalizacji w tej dziedzinie).

Pod opieką: 558 chorych.

2002 rok

Miasto Stołeczne Warszawa wspiera finansowo Ośrodek Hospicjum Domowe w zakresie opieki domowej i wspierania osób przewlekle chorych i ich rodzin. Ośrodek Hospicjum Domowe podpisuje porozumienie z Gminą Marki na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia na rzecz mieszkańców. Czerwiec – Ośrodek Hospicjum Domowe podpisuje z Gminą Legionowo umowę o dofinansowaniu wszechstronnej domowej opieki hospicyjnej nad chorymi na nowotwory. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe uzyskuje z Funduszu Współpracy z budżetu Małych Dotacji Programu Phare ACCESS 2000 (19 686,54 euro) dotację na okres listopad 2002 – październik 2003.

Pod opieką: 661 chorych.

 

Wizyta u Elżbiety Krasickiej-Galewskiej – naszej długoletniej lekarki a teraz pacjentki – maj 2002).

2003 rok

Miasto Stołeczne Warszawa wspiera finansowo Ośrodek Hospicjum Domowe w zakresie wszechstronnej domowej opieki hospicyjno-paliatywnej. Ośrodek Hospicjum Domowe podpisuje z Gminą Marki porozumienie o realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia na rzecz mieszkańców.

Kwiecień – Ośrodek Hospicjum Domowe podpisuje z Gminą Legionowo umowę na dofinansowanie wszechstronnej domowej opieki hospicyjnej nad chorymi na nowotwory. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe realizuje program dofinansowany z Fundacji Funduszu Współpracy z budżetu Małych Dotacji Programu Phare ACCESS 2000 oraz dwa programy dofinansowane przez Fundację Wspólna Droga – Odchodzić po ludzku – bezpieczeństwo dla nieuleczalnie chorych u kresu życia i ich najbliższych i Gałązka z Drzewa Słońca – pomoc dzieciom osieroconym. 4 kwietnia – 30 czerwca –  hospicjum działa w tymczasowej siedzibie przy ul. Balkonowej 7.

 

Żołnierze z dywizji Wojtka Wieczorka z pracownikami przy przeprowadzce na ul. Balkonową 2003 r

 

1 lipca – przeprowadzka do nowej siedziby przy Parafii Chrystusa Króla na ul. Tykocińskiej 27/35 w Warszawie, gdzie obecnie nadal mieści się Ośrodek Hospicjum Domowe NZOZ Zgromadzenia Księży Marianów.

Samochód Fiat 126P – dar wdzięcznego pacjenta (przed siedzibą na Balkonowej 7 – 2003 rok).

 

Przystąpienie do ogólnopolskiej akcji POLA NADZIEI – propagowanie idei opieki hospicyjnej w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych – przyłącza się 60 placówek. Zaproszenie do sadzenia rodzinnych pól nadziei władz dzielnic, miast i gmin oraz indywidualnych rodzin spotkało się z pozytywnym odzewem. Łącznie posadziliśmy 10 500 szt. żonkili i uzyskaliśmy dochód w kwocie 28 839,42 zł. Rozpoczynamy szkolenia dla dorosłych kandydatów na wolontariuszy – I Ty możesz pomóc – oraz dla młodzieży – ABC Pomocy Chorym.

Listopad – aukcja charytatywna dzieł współczesnych polskich artystów prowadzona na rzecz hospicjum przez Krzysztofa Kolbergera w Galerii Art Office (Krasińskiego 35a, Warszawa).

Pod opieką: 795 chorych.

 

Uczestnicy Jubileuszu 5-10-15 w 2003 r.

2004 rok

1 kwietnia –  Jacek Dąbrowski zostaje mianowany Kierownikiem ds. medycznych.

Luty – Stowarzyszenie Hospicjum Domowe uzyskuje dotację na okres luty-listopad 2004 z Funduszu Współpracy z budżetu Małych Dotacji Programu Phare 2001 (19 188,53 euro).

 

Opłatek ogólnopolski w siedzibie Stowarzyszenia Hospicjum Domowe, ul. Tykocińska 27/35.

 

Marzec – Ośrodek Hospicjum Domowe podpisuje umowę z Gminą Legionowo na dofinansowanie wszechstronnej domowej opieki hospicyjnej nad chorymi na nowotwory. Miasto Stołeczne Warszawa wspiera finansowo Ośrodek Hospicjum Domowe w zakresie realizacji programu Odchodzić po ludzku – wszechstronna domowa opieka hospicyjna nad chorymi w terminalnej fazie choroby nowotworowej oraz wsparcie dla osób w żałobie.

 

Szkolenie dla młodzieży ABC pomocy chorym podczas akcji “Pola Nadziei” 2004 r.

 

Grudzień – Ośrodek Hospicjum Domowe podpisuje umowę na nieodpłatną domową opiekę psychologiczną oraz socjalną z Gminą Nieporęt.

Ośrodek Hospicjum Domowe organizuje wyjazdy dla dzieci i młodzieży – w lutym miał miejsce wyjazd do Krynicy Górskiej, latem został zorganizowany obóz wędrowny po Bieszczadach. 5 października – Ośrodek Hospicjum Domowe zostaje zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym jako organizacja pożytku publicznego. Listopad – Stowarzyszenie Hospicjum Domowe uzyskuje status organizacji pożytku publicznego. Stowarzyszenie realizuje program Zanim przeminę współfinansowany przez Fundację Wspólna Droga. Artyści Teatru Rampa i zaproszeni przez nich goście wystawiają spektakl muzyczny, z którego dochód przeznaczają na działalność hospicjum.

Pod opieką: 921 chorych.

2005 rok

Styczeń – Ośrodek Hospicjum Domowe podpisuje umowę z Gminą Legionowo na prowadzenie domowej opieki hospicyjnej dla mieszkańców Legionowa.

Marzec – Ośrodek Hospicjum Domowe podpisuje umowę na prowadzenie domowej opieki hospicyjnej dla mieszkańców Gminy Miasta Marki. Marzec 2005 – maj 2006 – Ośrodek Hospicjum Domowe otrzymuje dofinansowanie projektu w ramach ZPORR Priorytet 3 Rozwój Lokalny.

15 maja – Akcja Pola Nadziei –  jedną z form zbiórki pieniędzy był piknik zorganizowany przez Ośrodek Hospicjum Domowe w Parku Praskim.

 

Piknik Hospicyjny 2005 w Parku Praskim w ramach akcji „Pola Nadziei 2005” prowadząca wolontariuszka Małgosia Kałun.

 

Lipiec – Ośrodek Hospicjum Domowe podpisuje umowę z Gminą Nieporęt na nieodpłatną domową opiekę psychologiczną oraz socjalną. Rozpoczęliśmy współpracę z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy projektem Zanim przeminę – domowa opieka hospicyjna dla mieszkańców miasta stołecznego Warszawy (dotacja w kwocie 62 100,00 zł).

Pod opieką: 1012 chorych.

 

Jeden ze sposobów zbierania datków na rzecz chorych hospicjum podczas Pikniku Praskiego 2005 r.

2006 rok

Ośrodek Hospicjum Domowe realizuje program Promyk nadziei – pomoc wspierająco-pielęgnacyjna dla chorych na nowotwory i ich rodzin w czasie choroby i osierocenia, dofinansowany ze środków Miasta Marki oraz gmin Legionowo, Nieporęt, Zielonka.

 

Stanisław Sojka wspiera hospicjum podczas Dni Saskiej Kępy 2006 r.

 

Stowarzyszenie Hospicjum Domowe otrzymuje z Urzędu m.st. Warszawy dofinansowanie projektu Odchodzić godnie (dotacja w wysokości 100 000,00 zł).

Pod opieką: 1083 chorych.

2007 rok

Ośrodek Hospicjum Domowe uzyskuje dofinansowanie na pomoc chorym ze środków Miasta Marki i gmin Legionowo, Nieporęt, Zielonka oraz z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Alicja Majewska w Kościele M. B. z Lourdes przy ul. Wileńskiej 69 na koncercie zaduszkowym dla rodzin osieroconych w 2007 r.

 

Stanisław Sojka w Kościele M. B. z Lourdes przy ul. Wileńskiej 69 na koncercie zaduszkowym dla rodzin osieroconych w 2007 r.

 

Stowarzyszenie Hospicjum Domowe otrzymuje z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy dofinansowanie projektu Bezpiecznie w tym naszym schronieniu – hospicjum (dotacja wysokości 142 800,00 zł). Marzec – prezesem Stowarzyszenia zostaje Magdalena Szydzińska (obecnie Wojno).

Pod opieką: 1169 chorych.

2008 rok

Ośrodek Hospicjum Domowe otrzymuje dofinansowanie na opiekę nad chorymi z terenu Marek, Legionowa, Radzymina, Zielonki. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe otrzymuje z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy dofinansowanie na lata 2008 – 2010 trzyletniego projektu Jesteśmy razem w nadziei i miłości w pełnej kwocie 786 000,00 zł (w tym na rok 2008 – 252 000,00 zł).

1 lipca – dr Joanna Cynke-Kowalczyk zostaje mianowana Kierownikiem ds. medycznych.

Pod opieką: 1278 chorych.

2009 rok

Ośrodek Hospicjum Domowe otrzymuje dofinansowanie na opiekę nad chorymi z terenu Marek, Legionowa, Zielonki. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe realizuje program dofinansowany ze środków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy (dotacja na rok 2009 w wysokości  264 000,00 zł). 10 października – w kościele Chrystusa Króla w Warszawie w ramach Światowego Dnia Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej odbył się koncert Voices for Hospices. Pod opieką: 1319 chorych.

2010 rok

Ośrodek Hospicjum Domowe otrzymuje dofinansowanie na opiekę nad chorymi z terenu Marek, Legionowa, Zielonki. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe realizuje program dofinansowany ze środków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy (dotacja na rok 2010 w wysokości  270 000,00 zł). Pod opieką: 1343 chorych.

2011 rok

Ośrodek Hospicjum Domowe otrzymuje dofinansowanie na opiekę nad chorymi z terenu Marek, Legionowa, Zielonki. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe w drodze konkursu uzyskuje z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy dofinansowanie na lata 2011-2013 trzyletniego projektu Ukoić Ból – wszechstronna domowa opieka paliatywno-hospicyjna w pełnej kwocie 945 000,00 zł (w tym na rok 2011 w kwocie 315 000,00 zł). Pod opieką: 1338 chorych.

2012 rok

Ośrodek Hospicjum Domowe otrzymuje dofinansowanie na opiekę nad chorymi z terenu Marek, Legionowa, Wołomina, Zielonki. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe realizuje program Ukoić ból dofinansowany ze środków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy (dotacja na rok 2012 w wysokości  315 000,00 zł). 19 września – ks. Andrzej Dziedziul – dyrektor Ośrodka Hospicjum Domowe – zostaje odznaczony przez Fundację Episkopatu Polski Dzieło Nowego Tysiąclecia nagrodą Totus Tuus w kategorii Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza oraz za wieloletnie czynne wypełnienie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II przez miłosierną, samarytańską służbę drugiemu człowiekowi. Dwa razy w roku odbywają się szkolenia dla dorosłych kandydatów na wolontariuszy – około 60 osób – oraz szkolenia dla młodzieży ABC pomocy chorym – około 100 osób. Pod opieką: 1466 chorych.

2013 rok

Ośrodek Hospicjum Domowe otrzymuje dofinansowanie na opiekę nad chorymi z terenu Marek, Legionowa, Wołomina, Zielonki. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe realizuje program Ukoić ból dofinansowany ze środków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy (dotacja na rok 2013 w wysokości 315 000,00 zł). Czerwiec – zmarła nasza wieloletnia lekarka Wanda Walkiewicz-Okopień. Posługę nad chorymi sprawują: dyrektor kapelan, ksiądz pomagający przy posłudze chorym, 26 lekarzy w tym 4 wolontariuszy, 23 pielęgniarki, pracownik socjalny, 5 psychologów, 7 fizjoterapeutów, 8 pracowników administracyjnych. W posłudze pomagają nam wolontariusze: 14 kierowców, 30 pracujących z chorymi, 30 biorących udział w akcjach promocyjnych, 15 pracujących z osieroconymi dziećmi, 4 prawników, 10 wykonujących prace porządkowe, 4 prowadzących szkolenia, 5 pomagających w pracach biurowych, 15 sprawujących dyżury w siedzibie hospicjum po południu w dni zwykłe oraz w dni świąteczne i wolne od pracy. Obecnie dojeżdżamy do chorych na terenie: dzielnic – Warszawa Praga Północ, Warszawa Praga Południe, Warszawa Białołęka, Warszawa Targówek, Warszawa Rembertów, Warszawa Wawer, Warszawa Wesoła, miast – Legionowo, Radzymin, Wołomin, Halinów, Marki, Ząbki, Zielonka, Jabłonna, Zegrze, Sulejówek, Klembów, wsi – Nieporęt, Poświętne, Chotomów, Wieliszew, Olszewnica, Duczki, Kałuszyn, Dębe k/Zegrza, Łajski, Ostrówek. W każdym miesiącu mamy pod opieką około 400 chorych.

2014 rok

Stowarzyszenie Hospicjum Domowe realizuje program Razem Przeciw Cierpieniu wspierany przez Urząd m. st. Warszawy w latach 2014 – 2016, poprzez wspieranie działań dla osób objętych domową i stacjonarną opieką paliatywną na łączną kwotę: 975 000,00 zł.

2015 rok

30 września – po 17 latach nadszedł ostatni dzień posługi ks. Andrzeja Dziedziula MIC na stanowisku dyrektora i kapelana Ośrodka Hospicjum Domowe. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe realizuje zadania II transzy dotacji wspieranego przez Urząd m. st. Warszawy programu na lata 2014-2016 Razem Przeciw Cierpieniu.

2016 rok

Stowarzyszenie Hospicjum Domowe zrealizowało  wspierany przez Urząd m. st. Warszawy program na lata 2014 – 2016 Razem Przeciw Cierpieniu. Jego celem było zapewnienie wszechstronnej opieki domowej nieuleczalnie chorym szczególnie z chorobą nowotworową, aby mogli zakończyć życie godnie, bez bólu we własnym domu, wśród bliskich. Główne zadania programu obejmowały: • pomoc psychologiczną – służącą adaptacji do zaistniałej sytuacji kryzysowej i umiejętności godzenia się z faktem nieuleczalnej choroby i perspektywą rozstania; • pomoc w załatwianiu spraw socjalnych, tj. np. renty socjalnej, zasiłku pogrzebowego, organizacji fachowej pomocy niemedycznej (wolontariusza) i materialnej, itd. • szkolenie wolontariuszy pracujących bezpośrednio przy łóżku chorego a także w siedzibie hospicjum np. udzielających informacji o opiece, przyjmujących zgłoszenia potrzeby wizyty interwencyjne oraz wypożyczających sprzęt i udzielających instrukcji co do sposobu jego użytkowania, itd. • zakup leków, środków opatrunkowych oraz drobnego sprzętu i aparatury medycznej użyczanych nieodpłatnie naszym podopiecznym. • praktyczne działania poprawiające komfort życia naszych podopiecznych. Prezesem Stowarzyszenia Hospicjum Domowe zostaje Marta Klimek-Lewandowska.

2017 rok

Styczeń – Hospicjum Domowe na Tykocińskiej stało się z upływem lat ogromną instytucją, w której współistnienie dwóch podmiotów stwarza coraz liczniejsze problemy. Po wielu naradach, analizach i konsultacjach, Zarząd Stowarzyszenia Hospicjum Domowe podjął niełatwą decyzję o otwarciu nowego etapu działalności a jednocześnie zamknięciu dotychczasowego – to jest o rozwiązaniu z dniem 09.02.2017 r. umowy o współpracy z Ośrodkiem Hospicjum Domowe Zgromadzenia Księży Marianów. Luty – Stowarzyszenie Hospicjum Domowe powołuje nową placówkę Hospicjum Domowe im. Cicely Saunders z siedzibą przy ul. Botanicznej 68a w Warszawie, obejmując kompleksową opieką pierwszych chorych. Marzec – Stowarzyszenie Hospicjum Domowe (organ założycielski Hospicjum Domowego im. Cicely Saunders) już po raz kolejny otrzymuje dotację na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego wspierania programów opieki nad pacjentami przewlekle chorymi objętymi domową opieką paliatywno-hospicyjną i ich rodzinami. Projekt pod nazwą Zanim przeminę, opiewający na kwotę 671 697,90 zł został zaplanowany do realizacji w okresie 03.2017-12.2019. Stowarzyszenie otrzymało na ten cel 480 000 zł z dotacji m. st. Warszawy przy udziale 191 697,90 zł środków własnych i wkładu rzeczowego. Kwiecień – Stowarzyszenie Hospicjum Domowe powołuje Poradnię Medycyny Paliatywnej przy Hospicjum Domowym im. Cicely Saunders, zawierając kontrakt z NFZ na jej działalność. Kwiecień – Hospicjum Domowe im. Cicely Saunders zajmuje pierwsze miejsce w akcji “Dar serca” Fundacji ORLEN Dar Serca przy Orlen Warsaw Marathon 2017, otrzymując darowiznę 30 000 zł na zakup leków i sprzętu dla swoich Podopiecznych. Lipiec – Od 1 lipca 2017 roku Hospicjum Domowe im. Cicely Saunders ma zawarty z Narodowym Funduszem Zdrowia kontrakt na domową opiekę hospicyjną. 22 września – oficjalne otwarcie Hospicjum Domowego im. Cicely Saunders podczas Dnia Otwartego. 18 listopada – Marcin Troński, Wojciech Malajkat, Agata Passent, Piotr Zelt, Józef Pawłowski, Lucyna Malec, Miłka Skalska, Michał Żebrowski, Magik Y oraz Zespół Hospicjum Domowego im. Cicely Saunders i Stowarzyszenia Hospicjum Domowe podczas Festiwalu Pierogów Świata kwestowali na rzecz naszych Podopiecznych.

Tę historię budowaliśmy i budujemy z Wami. Dziękujemy Wam za każdy dzień.

One thought on “Historia Stowarzyszenia”

 1. Jestem zbudowany uporem założycieli i pracowników Hospicjum, na którego stronę trafiłem zupełnie przypadkiem, ale którą przeczytałem od a do zet. Na stronę trafiłem “po nitce do kłębka”, szukając kontaktu z p. doktor Joanną Cynke-Kowalczyk, która pod nazwiskiem panieńskim około roku 1976-7 (?) była moją studentką w Studium Wojskowym Akademii Medycznej przy ulicy ks. Trojdena, w bardzo miłej grupie studenckiej. Od tego czasu minęło około pół wieku, ale pamięć mi dopisuje, sympatyczne osoby pamięta się bardzo długo. W międzyczasie przeszedłem na całkowitą emeryturę.
  Proszę serdecznie pozdrowić Panią doktor, była bardzo sympatyczna studentka i wygląda, że jest nadal, biorąc pod uwagę rodzaj działalności,
  Wszystkiego najlepszego
  Włodzimierz Kuźma
  emerytowany lekarz laryngolog-foniatra,
  pułkownik w stanie spoczynku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *