Statut

Statut Stowarzyszenia Hospicjum Domowe

– organu założycielskiego Hospicjum Domowego im. Cicely Saunders. uchwalony na zebraniu założycielskim w dniu 25.03.1993 r. wraz z poprawkami uchwalonymi na Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia w dniach: 26.11.2003r., 18.02.2004 r., 19.05.2004 r., 21.03.2007 r. oraz 16.02.2011 r.

 

in necessariis unitas,
in dubiis libertas
in omnibus caritas

w sprawach najważniejszych – jedność,
w niepewnych – wolność,
we wszystkich – miłość

Rozdział I

Przepisy Ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie Hospicjum Domowe, zwane dalej Stowarzyszeniem, zrzesza ludzi dobrej woli, pragnących nieść pomoc chorym znajdującym się w terminalnej fazie choroby – głównie choroby nowotworowej – oraz ich rodzinom.

§ 2.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 3.

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest m.st. Warszawa.

§ 4.

1. Stowarzyszenie, dla realizacji celów statutowych, opiera swoją działalność na nieodpłatnej pracy członków oraz wolontariuszy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Dla realizacji celów statutowych, Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników za wynagrodzeniem.

§ 5.

1. Stowarzyszenie ma prawo używania odznak i pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez właściwe organy administracji państwowej.

2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona i podlega ochronie.

§ 6.

Stowarzyszenie może być członkiem organizacji społecznych – krajowych i zagranicznych – o podobnych celach działania.

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

§ 7.

Celem działania Stowarzyszenia jest:

) otaczanie wszechstronną opieką i wsparciem chorych w terminalnej fazie choroby – głównie choroby nowotworowej,

2) otaczanie wszechstronną opieką i wsparciem rodzin i opiekunów chorych, zarówno w trakcie choroby bliskiego, jak również w okresie żałoby i osierocenia,

3) upowszechnianie idei i metod opieki nad ludźmi nieuleczalnie chorymi,

4) zbieranie środków na działalność hospicyjną,

5) dążenie do powstania hospicjum stacjonarnego,

6) podnoszenie standardów opieki nad chorym m.in. poprzez podnoszenie kwalifikacji osób działających na rzecz chorych,

7) pogłębianie życia duchowego jego członków, świadczenie wzajemnej pomocy, szerzenie idei zrozumienia, tolerancji i życzliwości.

§ 8.

1. Stowarzyszenie podejmuje zadania w zakresie:

1) ochrony i promocji zdrowia,

2) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

3) działalności charytatywnej,

4) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

5) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

6) wypoczynku dzieci i młodzieży,

7) promocji i organizacji wolontariatu,

8) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,

9) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych, działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Stowarzyszenie realizować będzie swoje cele m. in. poprzez:

1) pracę zespołów opieki hospicyjnej,

2) zapewnienie ciągłości opieki poprzez organizowanie i współfinansowanie dyżurów,

3) wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego oraz aparatury medycznej chorym w celu ich usprawnienia i zwiększenia komfortu życia,

4) wspieranie chorych (szczególnie w trudnej sytuacji materialnej) w środki medyczne,

5) pomoc rzeczową,

6) współorganizowanie i/lub dofinansowywanie wyjazdów wypoczynkowo – terapeutycznych oraz spotkań okolicznościowych dla dzieci osób w terminalnej fazie choroby oraz rodzin w okresie żałoby i osierocenia,

7) podnoszenie kwalifikacji personelu w zakresie realizowanych zadań,

8) organizowanie szkoleń, wykładów itp.,

9) organizowanie imprez mających na celu szerzenie idei hospicyjnej,

10) udzielanie informacji w zakresie swojej działalności statutowej we współdziałaniu z prasą, radiem, telewizją oraz innymi mediami,

11) zbieranie środków finansowych potrzebnych dla realizacji celów Stowarzyszenia,

12) współpracę ze służbą zdrowia w zakresie opieki i leczenia chorych terminalnie,

13) współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami o podobnym czy zbliżonym zakresie działania.

3. Stowarzyszenie prowadzi działalność, o której mowa w § 8 ust.1 i 2 nieodpłatnie.

4. Na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego, z zastrzeżeniem, że całą nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność pożytku publicznego.

Rozdział III

Członkowie – ich prawa i obowiązki

§ 9.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) zwyczajnych,

2) wspierających,

3) honorowych.

§ 10.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel polski lub cudzoziemiec, który zadeklaruje pisemnie swoją działalność na rzecz Stowarzyszenia i zostanie przyjęty przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 11.

Członek zwyczajny ma prawo:

1) wybierać i być wybieranym w ramach struktury organizacyjnej Stowarzyszenia (czynne i bierne prawo wyborcze),

2) brać udział w pracach Stowarzyszenia, używać jego odznak,

3) wypowiadać się we wszystkich sprawach na zebraniach członków,

4) omawiać i oceniać na zebraniach działalność Stowarzyszenia i jego władz, a także zgłaszać swe opinie i wnioski władzom Stowarzyszenia,

5) do ochrony i pomocy prawnej w zakresie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 12.

Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

1) postępowanie zgodne ze statutem, uchwałami władz Stowarzyszenia,

2) realizowanie na co dzień i upowszechnianie idei opieki nad terminalnie chorymi,

3) regularne opłacanie składek członkowskich.

§ 13.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje pisemnie na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową lub materialną i zostanie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 14.

Członek wspierający – osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela.

§ 15.

Członkowie wspierający mają wszystkie prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem praw wyborczych.

§ 16.

1. Członkami honorowymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, którym taką godność nadało, na wniosek Zarządu, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

2. Godność taka może być nadana osobom szczególnie zasłużonym w realizacji celów statutowych.

3. Członkowie honorowi mają uprawnienia członków zwyczajnych, z wyjątkiem prawa wyborczego.

§ 17.

Członkostwo wygasa wskutek:

1) śmierci osoby fizycznej lub utraty osobowości prawnej,

2) wykluczenia członka na skutek uchwały Zarządu, w związku z postawą sprzeczną z założeniami statutu,

3) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego Zarządowi na piśmie, po uprzednim uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia,

4) skreślenia z listy członków wobec nieusprawiedliwionego zaprzestania opłacania składek członkowskich powyżej 1 roku.

§ 18.

Od uchwały Zarządu w sprawach członkowskich (nieprzyjęcie, skreślenie, wykluczenie) zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie do jednego miesiąca od daty doręczenia decyzji Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 19.

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,

2) Zarząd Stowarzyszenia,

3) Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia – organ kontroli odrębny od Zarządu Stowarzyszenia i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.

§ 20.

Kadencja Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa cztery lata.

§ 21.

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.

2. W przypadku, gdy nie jest możliwe podjęcie uchwał z powodu braku quorum, o którym mowa w ust. 1, osoba przewodnicząca obradom może wyznaczyć następny termin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Termin nie może być krótszy niż pół godziny po zakończeniu zebrania w pierwszym terminie.

3. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołane w terminie, o którym mowa w ust. 2 podejmuje uchwały zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu.

4. Postanowień ust. 1 i 3 nie stosuje się w przypadkach, gdy Statut przewiduje surowsze warunki.

§ 22.

1. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów osób obecnych na posiedzeniu.

2. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw, decyduje wynik ponownego głosowania, z tym że w razie ponownej równości głosów za i przeciw, decyduje głos osoby przewodniczącej posiedzeniu.

3. W razie ustąpienia członka Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia na jego miejsce wstępuje członek Stowarzyszenia wybrany przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Rozdział V Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

§ 23.

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może być zwoływane jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. O miejscu, terminie i porządku dziennym Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia swoich członków w formie pisemnej, przynajmniej na dwa tygodnie przed terminem planowanego zebrania, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w § 21 ust. 2.

§ 24.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:

1) uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,

2) rozpatrywanie sprawozdań finansowych i merytorycznych oraz zatwierdzanie tych sprawozdań i podejmowanie decyzji dotyczących rozliczania wyniku finansowego,

3) zatwierdzanie planu finansowego na dany rok,

4) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia i udzielanie członkom tego organu absolutorium,

5) wybór w głosowaniu jawnym władz Stowarzyszenia, w tym: a. pięciu członków Zarządu Stowarzyszenia, b. trzech członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,

6) rozpatrywanie wniosków składanych przez członków i Władze Stowarzyszenia,

7) uchwalanie wysokości składki członkowskiej,

8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia w sprawach członkowskich,

9) uchwalanie zmian w Statucie Stowarzyszenia,

10) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

11) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw, wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,

12) nadawanie godności członka honorowego,

13) podejmowanie większością głosów uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Stowarzyszenia z organizacji, o których mowa w § 6.

§ 25.

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd Stowarzyszenia raz w roku w pierwszym półroczu roku kalendarzowego następującego po zamknięciu roku obrachunkowego.

2. Nadzwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenia może odbyć się w każdym czasie, w przypadku, gdy z wnioskiem wystąpi:

1) Zarząd Stowarzyszenia,

2) Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia,

3) 1/5 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.

3. Nadzwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd Stowarzyszenia w terminie do jednego miesiąca od daty zgłoszenia wniosku.

§ 26.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Rozdział VI

Zarząd Stowarzyszenia

§ 27.

1. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzi pięć osób wybranych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

2. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa, skarbnika i sekretarza – zwykłą większością oddanych głosów.

3. Kandydatury na poszczególne stanowiska wskazuje osoba prowadząca posiedzenie.

4. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia są zobowiązani do złożenia oświadczenia, że nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 28.

1. Zarząd Stowarzyszenia kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:

1) koordynowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia w oparciu o obowiązujące przepisy prawne,

2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,

3) określanie potrzeb finansowych, w tym uchwalanie rocznego planu finansowego oraz kierowanie działalnością majątkową i gospodarczą Stowarzyszenia,

4) składanie sprawozdań merytorycznych i finansowych Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu Stowarzyszenia działający łącznie. Do składania oświadczeń woli w poszczególnych sprawach, dotyczących działalności Stowarzyszenia w tym prowadzenia spraw przed sądami i innymi organami, Zarząd Stowarzyszenia może ustanowić pełnomocników działających łącznie albo jednoosobowo.

4. Dla ważności pism i dokumentów nie zawierających oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia, wystarczający jest podpis jednego członka Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział VII

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia

§ 29.

1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego, a w miarę potrzeby – sekretarza Komisji, zwykłą większością głosów. Przepis § 27 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

2. Szczegółowy zakres i tryb działania określa regulamin uchwalony przez Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia, a zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

§ 30.

Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia, z głosem doradczym.

§ 31.

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia należy w szczególności:

1) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia co najmniej raz w roku, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem rzetelności, celowości i gospodarności oraz prawidłowości realizacji uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,

2) występowanie do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonej kontroli,

3) przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia,

4) występowanie z wnioskiem do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia nie podlega Zarządowi Stowarzyszenia, w szczególności w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia są zobowiązani do złożenia oświadczenia, że nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Z chwilą uprawomocnienia się wyroku członkostwo w Komisji Rewizyjnej wygasa.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swoich funkcji zwrot uzasadnionych kosztów.

Rozdział VIII

Majątek Stowarzyszenia

§ 32.

1. Dla realizacji swoich celów statutowych, o których mowa w § 7, Stowarzyszenie może posiadać majątek składający się z nieruchomości, ruchomości i funduszy.

2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia, o którym mowa w ust. 1, są w szczególności:

1) dotacje,

2) wpływy z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego,

3) środki pochodzące ze zbiórek publicznych i kwest,

4) darowizny i zapisy,

5) składki członkowskie,

6) dochody z własnej działalności gospodarczej, prowadzonej zgodnie z zasadami, o których mowa w § 8 ust. 4. 3. Majątek, o którym mowa w ustępie 2 przeznaczony jest wyłącznie na cele statutowe Stowarzyszenia.

4. Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do:

1) swoich członków,

2) członków Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,

3) pracowników i osób, które są stronami umów o dzieło, zlecenia lub umów o podobnym charakterze zawartych ze Stowarzyszeniem,

4) osób, z którymi osoby o których mowa w pkt. 1,2 i 3 niniejszego paragrafu, pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (osoby bliskie).

5. Stowarzyszenie nie może przekazywać majątku na rzecz osób, o których mowa w ust. 4 na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

6. Stowarzyszenie nie może wykorzystywać w jakiejkolwiek formie majątku na rzecz osób, o których mowa w ustępie 4 na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

7. Stowarzyszenie nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 33.

Wszelkie dokumenty finansowe wymagają podpisu dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia działających łącznie, albo dwóch pełnomocników ustanowionych przez Zarząd Stowarzyszenia, także działających łącznie.

Rozdział IX

Przepisy końcowe

§ 34.

Uchwały w sprawie zmian Statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów, członków uprawnionych do głosowania obecnych na Walnym Zebraniu. § 35. Uchwała w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku podejmowana jest przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością 3/4 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.

§ 36.

W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu się Stowarzyszenia, ostatnie Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia określi organizacje dobroczynne, na które przejdzie majątek Stowarzyszenia po pokryciu zobowiązań oraz powoła komisję likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.

§ 37.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem obowiązują przepisy Ustawy – Prawo o stowarzyszeniach. Tekst jednolity sporządzono dnia 16 lutego 2011 r

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *