Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Hospicjum Domowe

Ilustracja do sprawozdania
 

Prezentujemy sprawozdanie z naszej działalności za rok 2020. Pełna dokumentacja jest dostępna na stronie https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/

Aby uzyskać dostęp do dokumentów należy podać numer KRS 0000026420.

Stowarzyszenie Hospicjum Domowe zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym od 25.03.1993 r.,Nr KRS: 0000026420;Nr REGON: 010387741;Nr NIP: 113 02 09 704; – status organizacji pożytku publicznego uzyskaliśmy w dniu 08.11.2004 r. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe w 2020 r. nie prowadziło działalności gospodarczej. Skład Zarząd Stowarzyszenia Hospicjum Domowe w okresie 01.01.2020 – 31.12.2020 Prezes – Mariusz Gójski, Wiceprezes – Teresa Prokop, Skarbnik – Danuta Cerbst, Sekretarz – Barbara Kierska, Członek Zarządu – Marta Klimek-Lewandowska. Członkowie zarządu i inni członkowie organów stowarzyszenia nie otrzymywali wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji.Stowarzyszenie na dzień 31.12.2020 r. liczyło 71 członków. Składki członkowskie opłaciło 20 członków. – 1 930,00 zł.Cele statutowe Stowarzyszenia Hospicjum Domowe: 1) otaczanie wszechstronną opieką i wsparciem chorych w terminalnej fazie choroby – głównie choroby nowotworowej, 2) otaczanie wszechstronną opieką i wsparciem rodzin i opiekunów chorych, zarówno w trakcie choroby bliskiego, jak również w okresie żałoby i osierocenia, 3) upowszechnianie idei i metod opieki nad ludźmi nieuleczalnie chorymi, 4) zbieranie środków na działalność hospicyjną, 5) dążenie do powstania hospicjum stacjonarnego, 6) podnoszenie standardów opieki nad chorym m.in. poprzez podnoszenie kwalifikacji osób działających na rzecz chorych, 7) pogłębianie życia duchowego jego członków, świadczenie wzajemnej pomocy, szerzenie idei zrozumienia, tolerancji i życzliwości. Wszystkie działania podejmowane przez Stowarzyszenie Hospicjum Domowe prowadzone były w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego. 

Pomoc medyczną naszym podopiecznym zapewnialiśmy poprzez:

Zakład Leczniczy – HOSPICJUM DOMOWE IM. CICELY SAUNDERS, jako jednostka organizacyjna Stowarzyszenia Hospicjum Domowe, w skład którego wchodzą komórki organizacyjne:
 • Hospicjum Domowe,
 • Poradnia Medycyny Paliatywnej (Warszawa, ul. Alpejskiej 4A),
 • Punkt Pobrań i Gabinet Zabiegowy,
 • Poradnia Psychologiczna.
Nadzór nad działaniem zespołu medycznego sprawowali:
 • Dyrektor,
 • Kierownik medyczny,
 • Koordynator opieki paliatywnej,
 • Zarząd Stowarzyszenia Hospicjum Domowe.

W skład zespołu sprawującego opiekę nad chorymi w roku 2020 wchodziło:

11 lekarzy w tym zatrudnionych: 3 na umowę o pracę,4 na umowę zlecenie, 3 na umowę kontraktową. z tego: 4 ze specjalizacją w dziedzinie opieki paliatywnej, 5 ze specjalizacją z chorób wewnętrznych, 1 kończący specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych, 1 onkolog. 14 pielęgniarek, w tym zatrudnionych: 6 na umowę zlecenie, 8 na umowę kontraktową, z tego: 8 ze specjalizacją w dziedzinie opieki paliatywnej, 1 kurs kwalifikacyjny z opieki długoterminowej, 3 kurs kwalifikacyjny w opiece paliatywnej, 1 kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, 1 ze specjalizacją pielęgniarstwa rodzinnego. 2 psychologów zatrudnionych na umowę zlecenie, ze specjalizacją psychoonkologa. 3 fizjoterapeutów, w tym zatrudnionych: 2 na umowę zlecenie, 1 na umowę kontraktową. 1 pracownik socjalny zatrudniony na umowę zlecenie. Członkowie zespołu medycznego posiadają kwalifikacje do wykonywania badań USG i EKG. Badania te w uzasadnionych przypadkach przeprowadzali w domach chorych. W domach chorych pobierane są również materiały do badań laboratoryjnych.Stowarzyszenie współpracowało w ramach usług dla chorych z: 2 laboratoriami wykonującymi badania diagnostyczne (Alab, Krypska). 1 zespołem transportu medycznego (Meditrans). Pomoc Hospicjum dostępna była siedem dni w tygodniu. Opieką obejmowani byli pacjenci w schyłkowym okresie nieuleczalnej choroby, głównie nowotworowej, przede wszystkim mieszkańcy prawobrzeżnej Warszawy w tym dzielnic: Mokotów, Praga Południe, Praga Północ, Rembertów, Śródmieście, Targówek, Wawer, Wesoła, Żoliborz i miejscowości okolicznych– Halinów, Józefów, Okuniew, Wiązowna, Śródmieście, Sulejówek, zakwalifikowani przez lekarza hospicyjnego.Pacjent mógł zgłosić się sam, lub, pod warunkiem jego zgody, mogła zgłosić go osoba bliska, nawet niespokrewniona. Przyjmowaliśmy również zgłoszenia telefoniczne. W możliwie najkrótszym terminie chorym przydzielało się stałych opiekunów medycznych, tj. lekarza i pielęgniarkę oraz, o ile sytuacja chorego tego wymagała, włączyliśmy w proces terapeutyczny fizjoterapeutę, pomoc psychologa, pracownika socjalnego oraz wolontariusza. W celu utrzymania możliwie najlepszej, jakości życia w sytuacji nieuleczalnej choroby, Stowarzyszenie poprzez działanie Hospicjum Domowego im. Cicely Saunders zapewniało: opiekę medyczne prowadzoną w domach chorych przy użyciu sprzętu i aparatury medycznej, leków, opatrunków specjalistycznych i materiały medyczne. Ogółem w 2020 r. Stowarzyszenie objęło opieką 675 osób. – 637 osób chorych – 38 osób z rodziny i bliskich choremu. Stowarzyszenie w celu obsługi administracyjnej oraz realizacji zadań, zatrudniało pracowników:
 • Dyrektora Hospicjum Domowego im. Cicely Saunders,
 • Koordynatora administracyjnego,
 • Koordynatora realizacji projektu wspieranego przez Urząd m. st. Warszawy,
 • 2 pracowników biura,
 • 1 pracownika magazynowego,
 • 1 pracownika do spraw rozliczeń z NFZ a jednocześnie inspektora RODO,
 • 1 konsultant, specjalista ds. komunikacji i pozyskiwania funduszy,
 • Biuro rachunkowo- księgowe zgodnie wymogami rozliczeniowymi stowarzyszenie,
 • Informatyka, na podstawie odpłatnych umów współpracy.
 Wspomagało nas 32 wolontariuszy, którzy działają w ramach pomocy chorym i innych działań na rzecz organizacji w tym: akcje promocyjne i krzewienie idei hospicyjnej. Świadczyliśmy również pomoc osieroconym poprzez, organizację mszy świętych, spotkania z członkami zespołu, pomoc psychologiczną.Na rzecz dzieci osieroconych organizowane były warsztaty i spotkania integracyjne. Stowarzyszenie współpracowało m.in. z: władzami dzielnic i gmin, na terenie których prowadzona jest działalność, firmą Asseco Business Solutions S.A., która wspiera działania Stowarzyszenia nieodpłatnie od 16 lat w obszarze oprogramowania komputerowego. 

PRZYCHODY i KOSZTY STOWARZYSZENA HOSPICJUM DOMOWE W 2020 R.

 UZYSKANE PRZYCHODY – 2 774 868,37 zł. PONIESLIŚMY KOSZTY – 2 595 755,15 zł.I. Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ – 2 090 784,19 zł. 1. Za porady w poradni opieki paliatywnej uzyskaliśmy – 6 958,44 zł. (504) (wykonanych 138 wizyt). Ze środków tych sfinansowaliśmy: wynagrodzenie lekarza, wynagrodzenie psychologa, badania laboratoryjne chorych, pomoc psychologiczną. Pełna kwota została rozliczona zgodnie z przeznaczeniem. 2. Za opiekę nad pacjentami hospicjum domowego uzyskaliśmy – 1 953 417,96 zł. w tym: wyrównanie za nadpracowania (osobodni) w 2019 r. – 971 395,59 zł. za wykonanie opieki (osobodni) w 2020 r. – 982 023,37Ze środków tych sfinansowaliśmy: wynagrodzenie koordynatora opieki paliatywnej, wynagrodzenie lekarza i pielęgniarek – (wykonano 19 419 wizyt), badania laboratoryjne chorych, transport chorych, pomoc psychologiczną, pomoc socjalną, wynagrodzenie dyrektora Hospcjum im. Cicely Saunders, specjalisty ds., rozliczeń z NFZ, zwrot kosztów użyczenia pojazdów prywatnych do celów służbowych, przeglądy techniczne sprzętu i aparatury. Dofinansowaliśmy zakup drobnego sprzętu i aparatury medycznej, specjalistycznych środków opatrunkowych, leków, materiałów medycznych, częściowy wynajem lokalu – siedziby organizacji, wynajem magazynu na sprzęt medyczny, zakup materiałów biurowych, opłaty za portale rozliczeniowe, wynagrodzenie pracowników biura ds. obsługi pacjentów ich bliskich i rodzin.3. Z tytułu wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek otrzymaliśmy – 118 000,00 zł.Pełna kwota została rozliczona zgodnie z przeznaczeniem.4. Z tytułu reżimu sanitarnego otrzymaliśmy – 12 407,79 zł. Ze środków tych zakupiono, maseczki, płyny do dezynfekcji, fartuchy ochronna, ciśnieniomierze. Pełna kwota została rozliczona zgodnie z przeznaczeniem.II. Dotacja Urzędu m. st. Warszawy w 2020 r. – 224 000,00 zł. (510)Stowarzyszenie Hospicjum Domowe od 2005 r. pozyskuje dofinansowanie w otwartym konkursie ofert w formie dotacji z Urzędu m.st. Warszawy. Realizowaliśmy zadanie publiczne, na które pozyskaliśmy środki z programów dotyczących opieki nad pacjentami przewlekle chorymi w latach 2020 – 2022. W ramach kosztów merytorycznych ze środków tych sfinansowaliśmy: – wizyty psychologów dla podopiecznych hospicjum – 24 000,00 zł., – dyżury pracownika socjalnego – 28 000,00 zł., – wizyty masażystów – 18 000,00 zł., – wizyty psychologów dla rodzin i bliskich naszych podopiecznych – 3 200,00 zł., – zwrot kosztów użyczenia pojazdu prywatnego do celów służbowych – 16 750,00 zł., – przeglądy techniczne aparatury i sprzętu medycznego – 6 200,00 zł. – szkolenia dla wolontariuszy biorących udział w działaniu hospicjum – 2 000,00 ZŁ. Zakupiliśmy: – aparaturę medyczną – 27 500,00 zł., (koncentratory, ciśnieniomierze), – sprzęt medyczny – 9 300,00 zł., (łóżka, fotele sedesowe, materace), – leki – 15 000,00 zł., ( zgodnie z zapotrzebowaniem zespołu medycznego) – środki opatrunkowe – 15 000,00 zł., (zgodnie z zapotrzebowaniem zespołu medycznego), – materiały medyczne – 17 600,00 zł., (zgodnie z zapotrzebowaniem zespołu medycznego). W ramach kosztów administracyjnych ze środków tych sfinansowaliśmy: – wynagrodzenie księgowej – 5000,00 zł., – koordynatora projektu –23 200,00 zł., – wynajem lokalu – 13 750,00 zł. Zadanie za okres 01.03.2020 d0 31.12.2020 r. zrealizowaliśmy zgodnie z planem (na podstawie Umowy Nr UMIA/PZ-B/VI/1/2/NGOH/146/20 z dn. 22.04.2020r. pomiędzy M. St. Warszawa a Stowarzyszeniem Hospicjum Domowe). Łącznie z dotacji Urzędu Miasta 2020 wydatkowaliśmy całe – 224 000,00 zł. oraz ponieśliśmy koszty własne realizacji projektu w kwocie 22 250,00 zł.III. Środki z wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz SHD w roku 2020 w kwocie – 176 007,37 zł. (503).Ze środków tych sfinansowaliśmy: wynagrodzenie i usługi kontraktowe: lekarzy – 2700,00 zł., pielęgniarek – 4000,00 zł., pomoc socjalną – 480,00 zł., usługi fizjoterapeutów – 5160,00 zł., pracowników biura ds. obsługi pacjentów ich bliskich i rodzin oraz administracyjnych – 54 609,68 zł., składki ZUS pracodawcy – 16493,31 zł. usługi sprzątające -1275,00 zwrot kosztów użyczenia pojazdów prywatnych do celów służbowych, w tym karty miejskie – 8422,40 zł., przeglądy techniczne sprzętu i aparatury medycznej – 2498,00 zł. Dofinansowaliśmy: zakup drobnego sprzętu i aparatury medycznej, 3000,00 zł., specjalistycznych środków opatrunkowych, 1485,00 zł., leków, 1551,56 zł., materiałów medycznych – 14671,31 zł., zakup materiałów biurowych, 3 8554,92 zł., opłaty za portale rozliczeniowe – 1230,00 zł., usługi informatyczne – 19300,63 zł., usługi księgowe – 10900,00 zł., środki czystości i dezynfekcyjne – 3859,84 zł., utrzymanie domen 3574,29 zł., usługi transportowe – 418,70 zł., płatności za media – 7863,94 zł., pomoc osieroconym -1903,93 zł., zjazdy i szkolenia – 90,00 zł., opłata za odpady komunalne -182,00 zł. spotkania i szkolenia wolontariuszy – 51,60 zł., promocja, ogłoszenia prasowe (wizerunek organizacji) – 5183,66 zł., wyposażenie biura i magazynu – 441,68 zł., prenumerata czasopism medycznych i administracyjnych – 986,92 zł. Łącznie z wpłat 1% dla OPP wydatkowaliśmy – 176 007,37 zł. IV. Składki członków Stowarzyszenia Hospicjum Domowe – 1 930,00 zł.Ze środków tych dofinansowaliśmy zakup materiałów biurowych organizacjiŁącznie z wpłat na składki członkowskie za 2020 r. wydatkowaliśmy – 1 930,00 zł. V.-VIII. Pozostałe przychody Stowarzyszenia Hospicjum Domowe – 274 154,09 zł. (składają się z: darowizna od osób prywatnych – 191 244,01 zł. darowizny od firm i instytucji (w tym od osób prawnych – 2 903,53 zł.) odsetek bankowych – 83,83 zł.: innych przychodów finansowych – 9 922,72 zł; Otrzymaliśmy również rekompensatę za sprzęt i aparaturę medyczną – 70 000,00 zł. Kwotę 70 000,00 zł. wykazana w przychodach operacyjnych stanowi rekompensata pieniężna otrzymana od Ośrodka Hospicjum Domowe w Warszawie ul. Tykocińska 27/35 za niezwrócony sprzęt i aparaturę medyczną. Braki niezwróconego sprzętu i aparatury zostały uzupełnione w latach 2017-2019 z własnych środków Stowarzyszenia. W związku z tym rekompensata w kwocie 70 000,00 zł. została przeznaczone na wydatki statutowe stowarzyszenia.Koszty statutowe stowarzyszenia w 2020 r. wyniosły 259 653,31 zł. były to przede wszystkim: wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS oraz usługi kontraktowe pielęgniarek, pracowników administracyjnych i pracownika socjalnego; usługi telefoniczne, transportowe, bankowe i informatyczne; opieka i wsparcie osieroconychZ nieodpłatnej działalności pożytku publicznego za 2020 r. uzyskaliśmy wynik dodatni w kwocie – 179 113,22 zł. która to nadwyżka księgowo zwiększyła fundusz statutowy a środki zostaną wydatkowane w kolejnym roku z przeznaczeniem na działalność statutową.Zarząd informuje, że: Wszystkie zobowiązania podatkowe (zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz należne składki ZUS z tytułu umów o pracę i umów zleceń przekazywane były terminowo w okresach miesięcznych.W 2020r. Zarząd Stowarzyszenia Hospicjum Domowe podjął 13 uchwał.Stowarzyszenie posiadało trzy rachunki bankowe i jedną lokatę: – konto główne, konto dodatkowe – kawa w hospicjum, – wydzielone konto na potrzeby rozliczeń dotacji z Urzędu Miasta st. Warszawy.Stowarzyszenie Hospicjum Domowe spełniło w sposób terminowy wszystkie wymogi dotyczące składania sprawozdań, dokonywanie rozliczeń i wpłat do: Wojewódzkiego Mazowieckiego Oddziału NFZ, Urzędu m. st. Warszawy, Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Ministerstwa Polityki i Spraw Socjalnych, Głównego Urzędu Statystycznego, Wojewódzkiego Oddziału NFZ, Statystyki w Ochronie Zdrowia, Krajowego Rejestru Sądowego i Narodowego Instytutu Wolności. W okresie sprawozdawczym w Stowarzyszeniu została przeprowadzona kontrola przez Biuro Polityki Zdrowotnej m. st. Warszawy w związku z rozliczeniem realizacji zadania wspieranego przez Urząd m. st. Warszawy za rok 2019. W wyniku kontroli dokumentów finansowych nie stwierdzono nieprawidłowości. 

Zatwierdzamy Sprawozdanie Merytoryczne z działalności za 2020r.

Warszawa dn. 10.06.2021 r. Oryginał w aktach Stowarzyszenia Hospicjum Domowe. Zarząd Stowarzyszenia Hospicjum Domowe Mariusz Gójski Teresa Prokop Danuta Cerbst Barbara Kierska Marta Klimek-Lewandowska

   

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *