Sprawozdanie Stowarzyszenia Hospicjum Domowe za rok 2022

Szczegółowe SPRAWOZDANIE za 2021 r. jest dostępne na stronie https://niw.gov.pl/opp/sprawozdania-opp/ dostęp do niego jest możliwy po podaniu naszego numeru NIP.

Stowarzyszenie Hospicjum Domowe zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym od 12.07.2001 r.,

 • KRS: 0000026420;
 • REGON: 010387741;
 • NIP: 113 02 09 704
Sprawozdanie za 2022

Stowarzyszenie Hospicjum Domowe w 2021 r. nie prowadziło działalności gospodarczej.

Skład Zarząd Stowarzyszenia Hospicjum Domowe w okresie 01.01.2021 – 31.12.20201
Prezes – Mariusz Gójski,
Wiceprezes – Teresa Prokop,
Skarbnik – Danuta Cerbst,
Sekretarz – Barbara Kierska,
Członek Zarządu – Marta Klimek-Lewandowska.

Członkowie zarządu oraz członkowie organu kontroli – Komisja Rewizyjna stowarzyszenia nie pobierali wynagrodzeń za pełnione funkcje. Działalność Zarządu o raz Komisji Rewizyjnej była pełniona społecznie.

Cele statutowe Stowarzyszenia Hospicjum Domowe:

1) otaczanie wszechstronną opieką i wsparciem chorych w terminalnej fazie choroby – głównie choroby nowotworowej,
2) otaczanie wszechstronną opieką i wsparciem rodzin i opiekunów chorych, zarówno w trakcie choroby bliskiego, jak również w okresie żałoby i osierocenia,
3) upowszechnianie idei i metod opieki nad ludźmi nieuleczalnie chorymi,
4) zbieranie środków na działalność hospicyjną,
5) dążenie do powstania hospicjum stacjonarnego,
6) podnoszenie standardów opieki nad chorym m.in. poprzez podnoszenie kwalifikacji osób działających na rzecz chorych,
7) pogłębianie życia duchowego jego członków, świadczenie wzajemnej pomocy, szerzenie idei zrozumienia, tolerancji i życzliwości.

Ogółem w 2021 r. Stowarzyszenie obejmowało opieką 689 osób.
– 648 osób chorych
– 41 osób z rodziny i bliskich choremu

Pomoc medyczną naszym podopiecznym zapewnialiśmy poprzez: Zakład Leczniczy – HOSPICJUM DOMOWE IM. CICELY SAUNDERS, jako jednostka organizacyjna Stowarzyszenia Hospicjum Domowe, w skład którego wchodzą komórki organizacyjne:

 • Hospicjum Domowe,
 • Poradnia Medycyny Paliatywnej,
 • Punkt Pobrań i Gabinet Zabiegowy,
 • Poradnia Psychologiczna.

Pomoc Hospicjum dostępna była siedem dni w tygodniu.
Opieką obejmowani byli pacjenci w schyłkowym okresie nieuleczalnej choroby, głównie nowotworowej, przede wszystkim mieszkańcy prawobrzeżnej Warszawy w tym dzielnic: Mokotów, Praga Południe, Praga Północ, Rembertów, Śródmieście, Targówek, Wawer, Wesoła, Żoliborz i miejscowości okolicznych– Halinów, Józefów, Okuniew, Wiązowna, Sulejówek, zakwalifikowani przez lekarza hospicyjnego.
Pacjent mógł zgłosić się sam, lub, pod warunkiem jego zgody, mogła zgłosić go osoba bliska, nawet niespokrewniona. Przyjmowaliśmy również zgłoszenia telefoniczne. W możliwie najkrótszym terminie chorym przydzielało się stałych opiekunów medycznych, tj. lekarza i pielęgniarkę oraz, o ile sytuacja chorego tego wymagała, włączyliśmy w proces terapeutyczny fizjoterapeutę, pomoc psychologa, pracownika socjalnego oraz wolontariusza.
W celu utrzymania możliwie najlepszej, jakości życia w sytuacji nieuleczalnej choroby, Stowarzyszenie poprzez działanie Hospicjum Domowego im. Cicely Saunders zapewniało: opiekę medyczne prowadzoną w domach chorych przy użyciu sprzętu i aparatury medycznej, leków, opatrunków specjalistycznych i materiały medyczne oraz wsparcie rzeczowe otrzymywane od darczyńców.

W skład zespołu sprawującego opiekę nad chorymi w roku 2021 wchodziło:
14 lekarzy:
3 na umowę o pracę, 5 na umowę zlecenie, 6 na umowę kontraktową.
z tego:
6 ze specjalizacją w dziedzinie opieki paliatywnej, 6 ze specjalizacją z chorób wewnętrznych, 2 bez specjalizacji.
3 lekarzy posiada kwalifikacje do wykonywania badań USG i EKG oraz 8 pielęgniarek do wykonywania badań EKG. Badania te przeprowadzali w domach chorych.

14 pielęgniarek:
6 na umowę zlecenie, 8 na umowę kontraktową,
z tego:
8 ze specjalizacją w dziedzinie opieki paliatywnej, 1 kurs kwalifikacyjny z opieki długoterminowej, 3 kurs kwalifikacyjny w opiece paliatywnej, 1 kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, 1 ze specjalizacją pielęgniarstwa rodzinnego.
W czasie wizyt domowych pielęgniarki pobierają materiały do badań laboratoryjnych.

3 psychologów ze specjalizacją psychologii onkologicznej oraz 2 psychologów wolontariuszy,

2 magistrów fizjoterapii, 1 technik fizjoterapii,

1 magister pomocy socjalnej.

Stowarzyszenie w celu obsługi administracyjnej oraz realizacji zadań, zatrudniało pracowników:

 • dyrektora Hospicjum Domowego im. Cicely Saunders,
 • koordynatora administracyjnego,
 • koordynatora realizacji projektu wspieranego przez Urząd m. st. Warszawy,
 • 2 pracowników obsługi rodziny i bliskich chorego – rejestratorki,
 • 1 pracownika magazynowego,
 • 1 pracownika do spraw rozliczeń z NFZ
 • 1 specjalistę ds. komunikacji i pozyskiwania funduszy,
 • 1 księgową, zgodnie z wymogami rozliczeniowymi stowarzyszeń,
 • 1 informatyka, na podstawie odpłatnych umów współpracy.

Wspomagało nas 35 wolontariuszy, którzy działają w ramach pomocy chorym i innych działań na rzecz organizacji w tym: akcje promocyjne i krzewienie idei hospicyjnej.
Świadczyliśmy również pomoc osieroconym poprzez, organizację mszy świętych, spotkania z członkami zespołu, pomoc psychologiczną i wsparcie socjalne oraz wsparcie rzeczowe pozyskiwane od darczyńców.
Na rzecz dzieci osieroconych organizowane były warsztaty i spotkania integracyjne.

Stowarzyszenie współpracowało m.in. z: władzami dzielnic i gmin, na terenie których prowadzona jest działalność, firmą Asseco Business Solutions S.A., która wspiera działania Stowarzyszenia nieodpłatnie od 18 lat w obszarze oprogramowania komputerowego.
Od 2017 r. regularnie korzystamy z posługi kościoła pod wezwaniem św. Feliksa z Kantalicjo w zakresie mszy św. w intencji naszych zmarłych i obecnych podopiecznych. Współpracujemy również z innymi parafiami na terenie naszej działalności w ramach wsparcia duchowego chorych i ich rodzin.

PRZYCHODY i KOSZTY STOWARZYSZENA HOSPICJUM DOMOWE w 2021 r.

UZYSKANE PRZYCHODY – 4 177 306,05 zł.
PONIESIONE KOSZTY – 2 853 869,81 ZŁ.

I. Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ – 3 673 770,17 zł.

1. Za porady w poradni opieki paliatywnej uzyskaliśmy – 18 423,67 zł.
(wykonanych 364 wizyt).
Ze środków tych sfinansowaliśmy: wynagrodzenie lekarza, wynagrodzenie psychologa, badania laboratoryjne chorych, pomoc psychologiczną, koordynatora opieki paliatywnej, księgową.
Pełna kwota na porady opieki paliatywnej została rozliczona zgodnie z przeznaczeniem.

2. Za opiekę nad pacjentami hospicjum domowego uzyskaliśmy – 2 186 646,14zł.
Ze środków tych sfinansowaliśmy: wynagrodzenia lekarzy, wynagrodzenia pielęgniarek, wynagrodzenia psychologów, wynagrodzenie pracownika socjalnego, wynagrodzenia fizjoterapeutów, wynagrodzenie koordynatora opieki paliatywnej, księgowej, koszty obsługi administracyjnej rodzin i bliskich podopiecznych, badania laboratoryjne chorych, przewozy transportowe chorych, zakupy apertury i sprzętu medycznego, specjalistycznych środków opatrunkowych, leków oraz materiałów medycznych i środków czystości. Sfinansowaliśmy częściowo wynajem lokali – siedzibę hospicjum oraz magazyn na sprzęt medyczny. Zakupiliśmy niezbędne materiały biurowe, opłaciliśmy portale do rozliczeń z NFZ.
Pełna kwota na opiekę hospicyjną została rozliczona zgodnie z przeznaczeniem.

3. Oprócz środków pozyskanych z kontraktu z NFZ na 2021 r. uzyskaliśmy środki z rozliczeń nadwykonań za lata poprzednie tj. 2019 i 2020 r. w kwocie – 1 289 740,10 zł.
Koszty nadwykonań zostały poniesione w 2019 i 2020 r. i zostały sfinansowane ze środków własnych stowarzyszenia.
Środki te zostały przeznaczone na sfinansowanie bieżącej opieki nad naszymi pacjentami.

4. Z tytułu wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek otrzymaliśmy – 115 200,00 zł.

Pełna kwota została rozliczona zgodnie z przeznaczeniem.

5. Z tytułu reżimu sanitarnego otrzymaliśmy – 63 760,26 zł.
Ze środków tych zakupiono, maseczki, płyny do dezynfekcji, fartuchy ochronna, ciśnieniomierze, koncentratory.
Pełna kwota została rozliczona zgodnie z przeznaczeniem.
II. Dotacja Urzędu m. st. Warszawy w 2021 r. – 200 000,00 zł

Stowarzyszenie Hospicjum Domowe od 2005 r. pozyskuje dofinansowanie w otwartym konkursie ofert w formie dotacji z Urzędu m.st. Warszawy. W 2021 r. realizowaliśmy zadanie publiczne, na które pozyskaliśmy środki z programów dotyczących opieki nad pacjentami przewlekle chorymi w latach 2020 – 2022.
W ramach kosztów merytorycznych ze środków tych sfinansowaliśmy:

– wizyty psychologów dla podopiecznych hospicjum – 350 h.,
– dyżury pracownika socjalnego – 650 h.,
– wizyty masażystów – 250,
– wizyty psychologów dla rodzin i bliskich naszych podopiecznych – 30 h.,
– zwrot kosztów użyczenia pojazdu prywatnego do celów służbowych – 23 869 km.,
– przeglądy techniczne aparatury i sprzętu medycznego – 40 szt.,
– szkolenia dla wolontariuszy biorących udział w działaniu hospicjum – 20 h.

Zwiększyliśmy zasoby sprzętu i aparatury medycznej zakupując:
– aparaturę medyczną – 15 700,00 zł., (koncentratory, ciśnieniomierze, aparaty do mierzenia ciśnienia,
– sprzęt medyczny – 9 750,00 zł., (łóżka, fotele sedesowe, materace, stoliki przyłóżkowe,
– leki – 10 500,00 zł., ( realizując zapotrzebowanie zespołu medycznego),
– środki opatrunkowe – 10 500,00 zł., (realizując zapotrzebowanie zespołu medycznego)
– materiały medyczne – 10 700,00 zł., (zgodnie z zapotrzebowaniem zespołu medycznego)
Sfinansowaliśmy koszty administracyjne w kwocie 55 750 zł. były to wynagrodzenia księgowej i koordynatora projektu oraz częściowe koszty wynajmu lokalu – siedziby organizacji.
Zadanie za okres 01.01.2021 do 31.12.2021 r. zrealizowaliśmy zgodnie z planem (na podstawie Umowy Nr UMIA/PZ-B/VI/1/2/NGOH/146/20 z dn. 22.04.2020r. pomiędzy M. St. Warszawa a Stowarzyszeniem Hospicjum Domowe).
Łącznie z dotacji Urzędu Miasta 2021 wydatkowaliśmy całą kwotę – 200 000,00 zł.
oraz ponieśliśmy koszty własne realizacji projektu w kwocie 16 500 zł. – wynajem lokalu.
Wkład własny z wkładu rzeczowego wyniósł szacunkowo 10 200,00 zł. zgodnie z projektem.

III. Dotacja Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m. st. Warszawy w 2021 r.
– 8 000,00 zł.
Z pozyskanych środków sfinansowaliśmy: zakup zestawu komputerowego stacjonarnego z peryferiami na potrzeby obsługi pacjentów i ich rodzin, zakup laptopa na potrzeby prowadzenia działań marketingowych, pozyskiwania środków i komunikacji zewnętrznej oraz zakup oprogramowania umożliwiającego obróbkę plików graficznych, video i audio.

Łącznie z dotacji CKS wydatkowaliśmy cała kwotę – 8000,00 zł.

III. Środki z wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz
SHD w roku 2021 w kwocie – 139 855,88 zł. (503)

Ze środków tych sfinansowaliśmy:
wynagrodzenie i usługi kontraktowe: lekarzy – 2700,00 zł., pielęgniarek – 4000,00 zł., pomoc socjalną – 480,00 zł., usługi fizjoterapeutów – 5160,00 zł., pracowników biura ds. obsługi pacjentów ich bliskich i rodzin oraz administracyjnych – 54 609,68 zł., składki ZUS pracodawcy – 16493,31 zł. usługi sprzątające -1275,00 zwrot kosztów użyczenia pojazdów prywatnych do celów służbowych, w tym karty miejskie – 8422,40 zł., przeglądy techniczne sprzętu i aparatury medycznej – 2498,00 zł.
Dofinansowaliśmy: zakup drobnego sprzętu i aparatury medycznej, 3000,00 zł., specjalistycznych środków opatrunkowych, 1485,00 zł., leków, 1551,56 zł., materiałów medycznych – 14671,31 zł., zakup materiałów biurowych, 3 8554,92 zł., opłaty za portale rozliczeniowe – 1230,00 zł., usługi informatyczne – 19300,63 zł., usługi księgowe-10900,00 zł., środki czystości i dezynfekcyjne – 3859,84 zł., utrzymanie domen 3574,29 zł., usługi transportowe – 418,70 zł., płatności za media – 7863,94 zł., pomoc osieroconym -1903,93 zł., zjazdy i szkolenia – 90,00 zł., opłata za odpady komunalne -182,00 zł. spotkania i szkolenia wolontariuszy – 51,60 zł., promocja, ogłoszenia prasowe (wizerunek organizacji)–5183,66 zł., wyposażenie biura i magazynu – 441,68 zł., prenumerata czasopism medycznych i administracyjnych – 986,92 zł.
Łącznie z wpłat 1% dla OPP wydatkowaliśmy – 139 855,88 zł.

IV. Składki członków Stowarzyszenia Hospicjum Domowe – 2320,00 zł.

Ze środków tych dofinansowaliśmy zakup znaczków pocztowych do kontaktów z osieroconymi i darczyńcami
Łącznie z wpłat na składki członkowskie za 2021 r. wydatkowaliśmy – 2 320,00 zł.

V. Zbiórki publiczne – 580,30 zł.

Ze środków tych dofinansowaliśmy wynagrodzenie pracownika socjalnego.
Łącznie ze zbiórek publicznych wydatkowaliśmy – 580,30 zł.

VI.-VIII. Pozostałe przychody Stowarzyszenia Hospicjum Domowe – 152 779,70 zł.
(składają się z: darowizna od osób prywatnych – 140 268,32 zł.;
darowizny od firm i instytucji (w tym od osób prawnych – 12 505,46 zł.);
odsetek bankowych – 5,92 zł.;

Środki finansowe pochodzące z darowizn od osób prywatnych i firm, a także otrzymane odsetki bankowe będą wydatkowane zgodnie ze statutem w kolejnych latach obrotowych i zostaną przeznaczone na sfinansowanie opieki nad chorymi i ich rodzinami.

Koszty statutowe stowarzyszenia w 2021 r. tj. opieka paliatywna sfinansowana ze środków własnych Stowarzyszenia, poza NFZ i Urzędem Miasta oraz nie z darów publicznych wyniosły 259 653,31 zł. były to przede wszystkim koszty:
wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS oraz usługi kontraktowe pielęgniarek, pracowników administracyjnych i pracownika socjalnego;
usługi: telefoniczne, transportowe, bankowe i informatyczne;
opieka i wsparcie osieroconych.
Z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego za 2021 r. uzyskaliśmy wynik dodatni w kwocie – 33 690,22 zł.
W związku z wypłatą w 2021 środków za nadwykonania opieki nad chorymi ponad kontrakt w latach poprzednich w Rachunku Zysków i Strat za rok 2021 odnotowaliśmy nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie – 1 321 593,54 zł., która to nadwyżka księgowo zwiększy fundusz statutowy Stowarzyszenia Hospicjum Domowe, natomiast środki finansowe zostaną wydatkowane w kolejnych latach obrotowych z przeznaczeniem na działalność statutową Stowarzyszenia, czyli działalność hospicyjną, opiekę paliatywną nad chorymi i wsparcie dla osieroconych.

Zarząd informuje, że:

Wszystkie zobowiązania podatkowe (zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz należne składki ZUS z tytułu umów o pracę i umów zleceń przekazywane były terminowo w okresach miesięcznych.

W 2021r. Zarząd Stowarzyszenia Hospicjum Domowe podjął 11 uchwał.

Stowarzyszenie posiadało trzy rachunki bankowe i jedną lokatę:
– konto główne, konto dodatkowe – kawa w hospicjum,
– wydzielone konto na potrzeby rozliczeń dotacji z Urzędu Miasta st. Warszawy.

Stowarzyszenie Hospicjum Domowe spełniło w sposób terminowy wszystkie wymogi dotyczące składania sprawozdań, dokonywanie rozliczeń i wpłat do:
Wojewódzkiego Mazowieckiego Oddziału NFZ, Urzędu m. st. Warszawy, Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Ministerstwa Polityki i Spraw Socjalnych, Głównego Urzędu Statystycznego, Wojewódzkiego Oddziału NFZ, Statystyki w Ochronie Zdrowia, Krajowego Rejestru Sądowego i Narodowego Instytutu Wolności.
W okresie sprawozdawczym w Stowarzyszeniu nie została przeprowadzona żadna kontrola.

Zatwierdzamy Sprawozdanie Merytoryczne z działalności za 2021r.

Warszawa dn. 30.03.2022 r.
Oryginał w aktach Stowarzyszenia Hospicjum Domowe.
Zarząd Stowarzyszenia Hospicjum Domowe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *