HOSPICJUM DOMOWE IM. CICELY SAUNDERS

adres:
04-543 Warszawa, ul. Botaniczna 68A
tel. 22 350 73 76
fax. 350 63 11

email:
shd.warszawa@gmail.com

Strona:
hospicjum.warszawa.pl

KRS
0000026420

nr konta:
16 1160 2202 0000 0000 2063 8721

Powołane przez Stowarzyszenie Hospicjum Domowe

Pracujemy przez cały tydzień:
dni powszednie: 9:00 – 20:00
soboty i niedziele: 9:00 – 20:00
(kontakt telefoniczny)

Aktualności

Szanowni Państwo,
Zarząd Stowarzyszenia Hospicjum Domowe zaprasza wszystkich członków na obowiązkowe Walne Zebranie, które odbędzie się:

20 maja 2015 r. godz. 18.00

Proponowany porządek obrad:

 1. Wybór przewodniczącego.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia Hospicjum Domowe za 2014 r.
 5. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2014 r.
 6. Dyskusja.
 7. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia Hospicjum Domowe za 2014 r.
 8. Wystąpienie o udzielenie absolutorium dla Komisji Rewizyjnej.
 9. Głosowanie.
 10. Wystąpienie o udzielenie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia.
 11. Głosowanie.
 12. Wybór składu Zarządu Stowarzyszenia.
 13. Wybór składu Komisji rewizyjnej.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie zebrania.

Z poważaniem,
Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia
Barbara Kierska

29.05.2018 r.

WPROWADZILIŚMY RODO

INFORMACJA DLA DARCZYŃCÓW

STOWARZYSZENIA HOSPICJUM DOMOWE

Szanowni Państwo!

25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L z 2016 r. nr 119. S. 1) (zwanego dalej: RODO). Zmiany mają na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Hospicjum Domowe z siedzibą w Warszawie, ul. Botaniczna 68A;

Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych w Stowarzyszeniu Hospicjum Domowe znajdują na naszych stronach internetowych: www.shd.waw.pl/iodo
https://hospicjum.warszawa.pl/o-nas/inspektor-ochrony-danych-osobowych/, dodatkowe informacje można uzyskać w naszej siedzibie oraz poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@hospicjum.warszawa.pl

Pani/Pana dane osobowe są:

 • Przechowywane i przetwarzane w sposób ściśle uzależniony od celu ich przekazania, tj. na potrzeby przyjęcia i odpowiedniego rozliczenia darowizny.
 • Przetwarzane w oparciu o dokument: polityka bezpieczeństwa danych osobowych, który jest zgodny z rozporządzeniem RODO.

Nikomu nie zamierzamy udostępniać Twoich danych osobowych – chcemy jedynie uczciwie zajmować się realizacją celów statutowych!
Wyjątek może stanowić jedynie realizacja korespondencji (podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską) oraz sytuacje wynikające z mocy prawa.

Posiada Pani/Pan prawo:

 • Dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 • Wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, w chwili, gdy Pani/Pan uzna, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak jest ono konieczne dla realizacji przyjęcia i odpowiedniego rozliczenia darowizny.

11.05.2018 r.

Program bezpłatnego szkolenia
dla kandydatów na wolontariuszy
oraz pracowników POZ

Program bezpłatnego szkolenia dla kandydatów na wolontariuszy oraz pracowników POZ

BLOKI TEMATYCZNE:

•WOLONTARYJNY • MEDYCZNY • PIELĘGNIARSKI • PSYCHOLOGICZNY • SOCJALNY • DUCHOWY

Program bezpłatnego szkolenia dla kandydatów na wolontariuszy oraz pracowników POZ - pobierz PDF »

 

04.01.2018 r.

INFORMACJA O DOTACJI
MIASTA ST. WARSZAWY
z realizacji zadania publicznego w 2017 r.

Stowarzyszenie Hospicjum Domowe (organ założycielski Hospicjum Domowego im. Cicely Saunders), informuje, że w roku w roku 2017 zrealizowaliśmy zadania publiczne w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczące wspierania programów opieki nad pacjentami przewlekle chorymi objętych domową opieką paliatywno-hospicyjną i ich rodzin. Na realizację tego zadania pod tytułem „Zanim przeminę” na podstawie umowy nr PZ-B/VI/I/2-NGOH, otrzymaliśmy z Urzędu miasta stołecznego Warszawa przy Placu Bankowym 3/5 środki w kwocie 160 000,00 zł. i przy udziale 56 600,00 zł. własnym i 6 043,50 zł. wkładu rzeczowego. Celem zadania było zapewnienie wysokiej jakości wszechstronnej i zgodnej z najnowszą wiedzą medyczną opieki, uśmierzenie bądź złagodzenie wielowymiarowego cierpienia a tym samym poprawa jakości życia osób nieuleczalnie chorych (szczególnie w terminalnej fazie choroby nowotworowej).

Z przyjemnością informujemy, że cel został osiągnięty w 100% w zaplanowanym terminie (01.03.2017 – 31.12.2017).

Sprawozdanie z wykorzystania środków i realizacji zadania publicznego zostało złożone w wymaganym umową terminie tj. 30.01.2018 r.

 

 

14.04.2017 r.

Dotacja m. st. Warszawy dla Stowarzyszenia Hospicjum Domowe

Stowarzyszenie Hospicjum Domowe (organ założycielski Hospicjum Domowego im. Cicely Saunders), już po raz kolejny, otrzymało dotację na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego wspierania programów opieki nad pacjentami przewlekle chorymi objętych domową opieką paliatywno-hospicyjną i ich rodzin.

Projekt pod nazwą „Zanim przeminę”, opiewający na kwotę 671 697,90 zł został rozpisany do realizacji w okresie: 03.2017-12.2019. Otrzymaliśmy na realizację tego projektu 480 000 zł z dotacji m. st. Warszawy przy udziale 191 697,90 zł środków własnych i wkładu rzeczowego.

Celem realizacji zadania publicznego jest zapewnienie wysokiej jakości wszechstronnej i zgodnej z najnowszą wiedzą medyczną opieki, uśmierzenie bądź złagodzenie wielowymiarowego cierpienia a tym samym poprawa jakości życia osób nieuleczalnie chorych (szczególnie w terminalnej fazie choroby nowotworowej) u kresu życia.

REALIZACJA DOTACJI Z URZĘDU MIASTA ST. WARSZAWY

W LATACH 2014 - 2016

Informujemy, że zrealizowaliśmy zadanie wspierane przez Urząd m. st. Warszawy pt. w ramach konkursu ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawa otrzymaliśmy dotację na realizację programu dotyczącego opieki nad pacjentami przewlekle chorymi w latach 2014 – 2016, poprzez wspieranie działań dla osób objętych domową i stacjonarną opieką paliatywną pod nazwą:

Razem Przeciw Cierpieniu”

we wnioskowanej kwocie 975 000,00 PLN

Celem zadania było zapewnienie wszechstronnej opieki domowej nieuleczalnie chorym szczególnie z chorobą nowotworową, aby godnie, bez bólu we własnym domu, wśród bliskich zgodnie z ich wolą do końca (poprzez wsparcie psychologiczne, socjalnej, pomoc masażysty przygotowującą pacjenta do procesu rehabilitacji, wolontaryjnej niemedycznej.

Główne zadania programu obejmowały:

 • pomoc psychologiczną – służącą adaptacji do zaistniałej sytuacji kryzysowej i umiejętności godzenia się z faktem nieuleczalnej choroby i odejściem bliskiej osoby;

 • pomoc w załatwianiu spraw socjalnych, tj. np. renty socjalnej, zasiłku pogrzebowego, organizacji fachowej pomocy niemedycznej (wolontariusza) i materialnej, itd.

 • wykonanie masaży leczniczych – wspomagających w uśmierzaniu bólów mięśniowych, spowodowanych długotrwałym unieruchomieniem w łóżku,

 • szkolenie wolontariuszy pracujących bezpośrednio przy łóżku chorego, udzielających telefonicznej informacji z zakresu obejmowania chorych opieką Hospicjum, przyjmujących zgłoszenia na wizyty interwencyjne oraz wypożyczających sprzęt i udzielających wyjaśnień co do sposobu jego funkcjonowania, itd.

 • zakup leków, środków opatrunkowych oraz drobnego sprzętu i aparatury medycznej użyczanych nieodpłatnie naszym podopiecznym.

 

Wykonanie: AGINUS

Ostatnia modyfikacja strony: 26.09.2018