Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

Te­raz nie po­ra myśleć o tym, cze­go ci brak.
Le­piej po­myśl, co możesz zro­bić z tym, co masz.

Er­nest He­min­gway

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR) – odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo.  Inaczej odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko zapewniania przez przejrzyste i etyczne postępowanie które:
– przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym dobrobytu i zdrowia społeczeństwa;
– uwzględnia oczekiwania interesariuszy;
– jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami postępowania;
– jest zintegrowane z działaniami organizacji i praktykowane w jej relacjach.

CSR jest bardzo szerokim pojęciem, pod którym kryje się szereg różnych inicjatyw czy procedur.

Jakie korzyści przynosi firmie prowadzenie odpowiedzialnego biznesu?
Korzyści strategii odpowiedzialności przedsiębiorstwa rozpatrywane powinny być w perspektywie długofalowej. Są to:
– wzrost zainteresowania inwestorów,
– zwiększenie lojalności konsumentów i interesariuszy,
– poprawa relacji ze społecznością i władzami lokalnymi,
– wzrost konkurencyjności,
– podnoszenie poziomu kultury organizacyjnej firmy,
– kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy wśród pracowników,
– pozyskanie i utrzymanie najlepszych pracowników.

Tekst na podstawie Encyklopedii CSR Forum Odpowiedzialnego Biznesu, www.odpowiedzialnybiznes.pl

Chcesz zostać naszym Partnerem, wspomóc nas? Jesteśmy do Twojej dyspozycji:

domowe@hospicjum.warszawa.pl
tel.: +48 22 350 73 76