Informacja o RODO

WPROWADZILIŚMY RODO
INFORMACJA DLA DARCZYŃCÓW
STOWARZYSZENIA HOSPICJUM DOMOWE

Szanowni Państwo!
25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L z 2016 r. nr 119. S. 1) (zwanego dalej: RODO). Zmiany mają na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Hospicjum Domowe z siedzibą w Warszawie, ul. Botaniczna 68A;

Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych w Stowarzyszeniu Hospicjum Domowe znajdują na naszych stronach internetowych: www.hospicjum.warszawa.pl/o-nas/inspektor-ochrony-danych-osobowych/ i www.shd.waw.pl/iodo.php, dodatkowe informacje można uzyskać w naszej siedzibie oraz poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@hospicjum.warszawa.pl

Pani/Pana dane osobowe są:
• Przechowywane i przetwarzane w sposób ściśle uzależniony od celu ich przekazania, tj. na potrzeby przyjęcia i odpowiedniego rozliczenia darowizny.
• Przetwarzane w oparciu o dokument: polityka bezpieczeństwa danych osobowych, który jest zgodny z rozporządzeniem RODO.

Nikomu nie zamierzamy udostępniać Twoich danych osobowych – chcemy jedynie uczciwie zajmować się realizacją celów statutowych!
Wyjątek może stanowić jedynie realizacja korespondencji (podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską) oraz sytuacje wynikające z mocy prawa.

Posiada Pani/Pan prawo:
• Dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
• Wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, w chwili, gdy Pani/Pan uzna, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak jest ono konieczne dla realizacji przyjęcia i odpowiedniego rozliczenia darowizny.